Login op Social Schools

Medezeggenschapsraad

Binnen de MR hebben personeel en ouders de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken in en rond de school. In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. De directeur treedt op als afgevaardigde van het bestuur.

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar. De MR heeft het adviesrecht over b.v. de regeling  van vakanties, verbouwing/ nieuwbouw, samenwerking met andere scholen etc. De MR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of verandering van het schoolbeleid op het gebied van onder meer schoolplan, onderwijskundige doelstellingen, besteding gelden, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid.

Oudergeleding:
Ruth van der Wee: voorzitter
Paula Kroeze: lid
Naomi de Vos: lid

Vanuit het team:
Carolien Blokhuis: lid

Anouk van Veen: lid

Brenda Hofstra-Dijkhuis: secretaris

e-mailadres MR: mr.dewingerd@ckcdrenthe.nl