Login op Social Schools

Ouderbijdrage

Om alle o.a. schoolreisjes, sportdagen, disco’s, sinterklaasfeesten, kerst- en paasvieringen te kunnen bekostigen hebben we uiteraard geld nodig.De overheid stelt geen geld beschikbaar voor boven genoemde activiteiten. Hierdoor zijn we aangewezen op de ouders en vraagt de school een ouderbijdrage waarmee alle activiteiten kunnen worden betaald. Het geld wordt door de penningmeester beheerd en ieder jaar wordt er een kascontrole uitgevoerd, het financiële jaarverslag ligt ter inzage bij de penningmeester. De hoogte van de vrijwillige bijdrage per leerling wordt jaarlijks door de MR van de schoolvereniging, in overleg met de ouderraad en de directie, vastgesteld.

De ouderbijdragen zijn als volgt vastgesteld:

1 kind op school € 45,-
2 kinderen op school € 87,50
3 kinderen op school € 127,50

Wilt u gebruik maken van de automatische incasso dan kunt u hier het formulier downloaden.
U vult dit eenmalig in (wanneer een volgend kind van u op school komt is het niet nodig een nieuwe machtiging af te geven) en geeft u deze af op school of mailt deze naar or.dewingerd@ckcdrenthe.nl