Login op Social Schools

Onderwijs op de Wingerd

Dalton Kindcentrum De Wingerd is een christelijke basischool met het Daltononderwijsconcept. We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en verantwoordelijke personen. Daarbij maken we gebruik van moderne middelen. Wij bieden een veilige pedagogische omgeving door te werken met Positive Behaviour Support (PBS).

Het Daltononderwijs gaat uit van de volgende principes:

Vrijheid en verantwoordelijkheid
In het Daltononderwijs proberen we de verantwoordelijkheid voor de taken die moeten worden gemaakt te delen met de kinderen. Uiteraard gelden er afspraken en regels, maar daarbinnen hebben de kinderen vrijheid om te kiezen: wat doe ik eerst en waar doe ik dat? En doe ik dat alleen of doe ik het samen? Want kinderen kunnen steeds een beroep doen op de leerkracht of soms op een medeleerling als er hulp nodig is. Natuurlijk wordt de verantwoordelijkheid van elke leerling gedurende de schoolloopbaan steeds groter.

Zelfstandigheid
Het beginsel van zelfstandigheid sluit nauw aan bij het principe, dat kinderen van nature best zelf actief willen zijn met het zoeken naar oplossingen voor problemen. Een leerkracht, die het probleem al uitvoerig voorgekauwd heeft en daarna vraagt om de stof zelf (nog) eens te herhalen en op te schrijven, is niet echt boeiend bezig. Bij het Daltononderwijs leiden groepsinstructies vaak de nieuwe leerstof in. Het probleem wordt afgebakend en de richting van mogelijke oplossingen wordt aangegeven, waarna de kinderen in taakuren zelfstandig aan de slag gaan met hun dag-, halve week- of weektaak.

Samenwerking
Dit principe legt de nadruk op het samenwerken in plaats van op samen werken. Het principe heeft te maken met de levensechtheid van het onderwijs. In het dagelijkse leven is samenwerken toch ook een onmisbare werkvorm. En dan is het toch logisch daar op school al mee te beginnen?! Uit onderzoek is ook gebleken, dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Ze vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van hun sterke en zwakke punten.

Effectiviteit
Wanneer kinderen een taak krijgen waar zij verantwoordelijk voor zijn en wanneer ze aan hun taak kunnen werken in vrijheid en door samen te werken is het onderwijs effectief.

Reflectie
In gesprekjes met de leerkracht leren kinderen na te denken over hun gedrag en hun eigen werk.

http://www.dalton.nl/  

Op De Wingerd willen wij een gezond en veilig pedagogisch klimaat realiseren. Wij hebben daarom gekozen voor de schoolbrede aanpak PBS (Positive Behaviour Support) oftewel: Positief Bezig op School. PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De basiselementen van PBS zijn:

  • Leerlingen weten wat van hen verwacht wordt. Aan de hand van de 3 gemeenschappelijke kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling hebben we met elkaar bepaald welk gedrag we van de kinderen verwachten. De verwachtingen zijn in beeld gebracht d.m.v. foto’s met ‘Kiemetje’. De foto’s hangen in school, zodat de leerlingen weten welk gedrag van hen verwacht wordt op de verschillende plekken in school.

  • Gedrag wordt aangeleerd. In het jaarprogramma zijn wekelijkse lessen van PBS opgenomen. We geven les in gedragsverwachtingen. Deze worden met de kinderen besproken en geoefend.

  • Gewenst gedrag wordt beloond. Om gewenst gedrag te stimuleren, hebben wij een beloningssysteem ontwikkeld. De kinderen kunnen druifjes verdienen. Na het verzamelen van een druiventros, krijgt de groep een groepsbeloning.

  • Bij ongewenst gedrag volgt een consequentie. Als team hebben wij afspraken gemaakt over de consequenties bij ongewenst gedrag.

  • Samenwerking tussen school, ouders, kinderopvang en Yorneo. De school heeft een PBS team en een PBS coördinator. Als school krijgen we begeleiding van Yorneo bij de verdere implementatie van PBS in de school. De ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen. Zij worden regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen m.b.t. PBS en tijdens contactmomenten stimuleren wij hen ook thuis positief gedrag van de kinderen te verwachten. Om een doorgaande lijn te laten ontstaan, wordt ook de kinderopvang betrokken bij de aanpak volgens PBS.

  • Gedrag wordt geregistreerd. Negatieve gedragingen van kinderen worden bijgehouden in een incidentenregistratie. Zo hebben wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen wij ingrijpen bij problemen.

  • PBS voorkomt pesten. PBS kent een duidelijke aanpak tegen pesten. Het pestpreventieprogramma bestaat uit vaste lessen. Hierin wordt de reactieketen ‘stop-loop-praat’ aangeleerd en geoefend met de hele klas. Aanspreekpunt bij pesten is onze Intern Begeleider Wilma Beugel.  Zij is de pestcoördinator en vertrouwenscontactpersoon op school.